Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D19 ngành Công nghệ đa phương tiện.

Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016, 2017 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 2, năm học 2020-2021
05/05/2021
Thông báo: V/v Hoãn tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021
06/05/2021

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D19 ngành CNĐPT

 

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2021-2022; Theo đề xuất của khoa ĐPT về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D19 ngành CNĐPT từ học kỳ 1 năm học 2021-2022; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

  • Tổng số sinh viên khóa D19CNĐPT: 248 sinh viên (có danh sách kèm theo) dự kiến chia thành 2 chuyên ngành Phát triển ứng dụng đa phương tiện, Thiết kế đa phương tiện.
  • Phòng Giáo vụ đề nghị CVHT và yêu cầu Ban cán sự và sinh viên các lớp trên thực hiện các nội dung sau:
  • Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc phân chuyên ngành đào tạo, để sinh viên nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.
  • Các sinh viên đăng ký online trên trang http://qldt.ptit.edu.vn/ từ 12.00 ngày 17/05/2021 đến 17.00 ngày 18/05/2021. Cách đăng ký sinh viên xem trên trang web qldt.ptit.edu.vn.
  • Lưu ý: Các trường hợp sinh viên không đăng ký trực tuyến, sẽ phải tuân thủ sắp sắp xếp chuyên ngành của Học viện.

Phòng Giáo vụ phối hợp với các Khoa ĐPT căn cứ đăng ký nguyện vọng của sinh viên và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!