Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Quản trị kinh doanh

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Marketing
08/03/2019
Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Công nghệ thông tin
08/03/2019

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành QTKD

 

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2019-2020; Theo đề xuất của khoa Quản trị kinh doanh 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp khóa D16 ngành Quản trị kinh doanh từ học kỳ I năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

  1. Số lượng, chuyên ngành đăng ký:
  • Số lượng 145 SV (có danh sách kèm theo)
  • Các chuyên ngành đăng ký: Quản trị doanh nghiệp; Thương mại điện tử.
  1. Trình tự thủ tục:

Phòng Giáo vụ kính đề nghị Cố vấn học tập và yêu cầu Ban cán sự, sinh viên các lớp trên phối hợp thực hiện các nội dung:

  • Quán triệt đến tất cả các thành viên của lớp về mục tiêu, ý nghĩa…của việc đăng ký chuyên ngành đào tạo, để sinh viên nhận thức đúng về việc phân chuyên ngành đào tạo của Học viện.
  • Ban cán sự các lớp căn cứ vào nội dung phân chuyên ngành ở trên, tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận Một cửa (ô số 1) trước ngày 22/03/2019.

Phòng Giáo vụ phối hợp với Khoa QTKD1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của sinh viên và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

 

Tải về: Danh sách phân chuyên ngành D14QT