Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Công nghệ thông tin

Thông báo V/v: Đăng ký chuyên ngành đào tạo các lớp khóa D16 ngành Quản trị kinh doanh
08/03/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên D14 kỹ thuật tốt nghiệp lần 1 nợ học phí
13/03/2019

Kính gửi:  Cố vấn học tập và sinh viên các lớp khóa D16 ngành CNTT

 

Căn cứ chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2019-2020; Theo đề nghị của khoa Công nghệ thông tin 1 về việc phân chuyên ngành đào tạo đối với các lớp D16 ngành CNTT từ học kỳ 1 năm học 2019-2020; Phòng Giáo vụ thông báo tới các lớp liên quan về việc phân chuyên ngành như sau:

  1. Số lượng, chuyên ngành đăng ký:

– Số lượng 428 sinh viên (có danh sách kèm theo, không bao gồm các sinh viên hệ Chất lượng cao).

– Các chuyên ngành đăng ký: Công nghệ phần mềm (khoảng 214 sinh viên), Hệ thống thông tin (khoảng 214 sinh viên).

  1. Trình tự thủ tục:
  2. Tư vấn và định hướng cho sinh viên: Khoa CNTT1 và các đơn vị chức năng của Học viện tổ chức buổi hội thảo “Tư vấn về đăng ký chuyên ngành các lớp D16 CNTT”:
  • Thời gian: 11h00 ngày 14/03/2019.
  • Địa điểm: Hội trường nhà A2.
  • Thành phần tham gia: Lãnh đạo Khoa CNTT1, Lãnh đạo bộ môn CNPM và HTTT, phòng Giáo vụ, phòng CT&CTSV, Cố vấn học tập và toàn thể sinh viên Đại học ngành CNTT khóa 2016.
  1. Tổ chức đăng ký chuyên ngành: Cố vấn học tập, Ban cán sự các lớp tổ chức để các thành viên của lớp đăng ký nguyện vọng theo danh sách gửi kèm và gửi về phòng Giáo vụ – Bộ phận Một cửa (ô số 1) trước ngày 22/03/2019.

Phòng Giáo vụ phối hợp với Khoa CNTT1 căn cứ đăng ký nguyện vọng của sinh viên và kế hoạch đào tạo của Học viện cũng như kết quả học tập từ đầu khoá đến thời điểm hiện tại, trình lãnh đạo Học viện phê duyệt và ban hành quyết định danh sách phân chuyên ngành.

Trân trọng thông báo!

Tải lại: Danh sách lớp D16CN