Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ phụ (hè) năm học 2019-2020

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D17DT và D18PT
02/11/2020
Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp tháng 10/2020
09/11/2020

Phòng Giáo vụ thông báo:

Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật đầy đủ điểm của sinh viên các khóa, cụ thể:

– Điểm học kỳ phụ (hè) năm học 2019-2020.

Đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT kiểm tra điểm của mình.Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm kỳ phụ 2019-2020 đề nghị sinh viên nộp đơn tại văn phòng giao dịch một cửa – Ô số một trước 16h00 ngày 10/11/2020 để  được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.