Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp tháng 10/2020

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ phụ (hè) năm học 2019-2020
03/11/2020
Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 1 năm học 2020-2021
11/11/2020
Phòng Giáo vụ thông báo
Danh sách sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp tháng 10/2020. Bao gồm:
1. Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp đủ điều kiện xét TN.
2. Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp chưa đủ điều kiện xét TN.
3. Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp nhưng đã có quyết định TN.
4. Sinh viên không đăng ký xét tốt nghiệp nhưng đã đủ điều kiện để đăng ký xét TN.
5. Các trường hợp thiếu hồ sơ, nợ học phí
Phòng Giáo vụ đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách hoàn thành học phí (tại Văn phòng 1 cửa), hoàn thành hồ sơ, đăng ký xét TN bổ sung (nộp cho thầy Nguyễn Hải Nam – phòng Giáo vụ tầng 1-A1) trước 17h00 ngày 09/11/2020.
Trân trọng  ./.

Tải về:

DSSV Dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 (Cập nhật 9h00 09/11/2020)

DSSV dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10/2020 cập nhật 10/11/2020