Thông báo: Ban hành kế hoạch thi các lớp Học phần tiếng anh bổ trợ (Course 0) học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo: Danh sách phân lớp chuyên ngành D19CN, D19QT, D19DPT, D19MR, D20DPT, D21ACCA
21/04/2022
Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
27/04/2022
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022; Phòng Giáo vụ thông báo ban hành: Kế hoạch thi các lớp Học phần tiếng anh bổ trợ (Course 0) học kỳ 2 năm học 2021-2022 dành cho sinh viên khóa 2021
Đề nghị Khoa/ Bộ môn thông báo kế hoạch này tới giảng viên có liên quan được biết và thực hiện.
Lịch thi đã được cập nhật trên hệ thống QLĐT, yêu cầu sinh viên truy cập tài khoản cá nhân để theo dõi và thực hiện. Mọi thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Trung Hiếu – phòng Giáo vụ (mail: nthieu1@ptit.edu.vn) để được giải đáp.
Trân trọng thông báo!