Thông báo V/v: Ban hành kế hoạch và tiến trình học tập từ khóa 2019 của các khối ngành CNTT, ATTT, CNĐPT, KTĐT, ĐTVT

Thông báo V/v: Đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2020
30/12/2020
Thông báo Về việc: Xử lý đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2020-2021; tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với các sinh viên nộp học phí muộn sau ngày 17/12/2020
31/12/2020

Phòng Giáo vụ công bố kế hoạch và tiến trình học tập cho sinh viên ĐHCQ từ khóa 2019, cụ thể như sau:

  • Ban hành QĐ số 684/QĐ-HV ngày 23/09/2020 của Giám đốc Học viện, chương trình khung giáo dục đại học ngành CNTT khóa 2019 trở đi.
  • Ban hành QĐ số 686/QĐ-HV ngày 23/09/2020 của Giám đốc Học viện, chương trình khung giáo dục đại học ngành ANTT khóa 2019 trở đi.
  • Ban hành TTr số 40/TTr-ĐPT ngày 09/11/2020 của Giám đốc Học viện, kế hoạch và tiến trình học tập ngành Công nghệ Đa phương tiện áp dụng cho khóa 2019.
  • Ban hành TTr số 96/TTr-VT1 ngày 09/12/2020 của Giám đốc Học viện, kế hoạch và tiến trình học tập ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông áp dụng cho khóa 2019.
  • Ban hành TTr số 19/TTr-KTĐT1 ngày 11/11/2020 của Giám đốc Học viện, gửi kế hoạch và tiến trình học tập ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử áp dụng cho khóa 2019.

Trân trọng ./.

 Tải về:

Chương trình khung đào tạo ngành ATTT

Chương trình khung đào tạo ngành CNTT

Tiến trình đào tạo ngành CN Đa Phương Tiện

Tiến trình đào tạo ngành CN Kỹ thuật Điện, điện tử

Tiến trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông