Thông báo Về việc: Xử lý đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2020-2021; tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với các sinh viên nộp học phí muộn sau ngày 17/12/2020

Thông báo V/v: Ban hành kế hoạch và tiến trình học tập từ khóa 2019 của các khối ngành CNTT, ATTT, CNĐPT, KTĐT, ĐTVT
30/12/2020
Thông báo: Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 2020
05/01/2021

Kính gửi:            – Lãnh đạo các Khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                           – Cố vấn học tập các lớp

                           – Sinh viên hệ Đại học chính quy

 

Căn cứ thông báo số 735/TB-HV ngày 08/10/2020 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí, học lại, học cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021 và các thông báo của Học viện về việc gia hạn thời gian nộp học phí.

Căn cứ thông báo số 973/TB-HV ngày 11/12/2020 của Giám đốc Học viện về việc Xử lý các sinh viên nợ học phí, phí học lại học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Học viện thông báo về việc Xử lý đăng ký môn học học kỳ 2, năm học 2020-2021; tổ chức thi học kỳ 1, năm học 2020-2021 đối với các sinh viên nộp học phí muộn sau ngày 17/12/2020 như sau:

  1. Các sinh viên hoàn thành học phí sau ngày 17/12/2020 và trước ngày 18/01/2021 sẽ được Học viện tổ chức cho đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020-2021 và dự thi hết môn học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

– Đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2020-2021

  • Thời gian đăng ký môn học online: 25-27/01/2021
  • Thời gian tiếp nhận đơn và xử lý đối với các trường hợp không đăng ký được: từ 28-29/01/2021 (sinh viên nộp đơn ở Văn phòng 1 cửa – ô số 1, 2 phòng Giáo vụ).

– Dự thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021:

  • Sinh viên được dự thi vào kỳ thi phụ của học kỳ 1 năm học 2020-2021.
  • Thời gian thi dự kiến (tháng 3/2021). Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo trên website của phòng Giáo vụ và trên trang QLĐT (phần Lịch thi lại).

2. Sau ngày 18/01/2021, Học viện sẽ không giải quyết đăng ký môn học, thi học kỳ… đối các trường hợp sinh viên còn nợ học phí và xem xét Đình chỉ học tập theo quy chế đào tạo.

3. Sinh viên nộp học phí thông qua các hình thức: chuyển khoản, nộp tiền mặt trực tiếp tại Văn phòng 1 cửa. Chi tiết, sinh viên liên hệ phòng Tài chính kế toán (0243.854.7796).

Học viện thông báo tới các đơn vị cá nhân có liên quan để thực hiện.