Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2022

Thông báo V/v: Tổ chức kỳ thi phụ môn Giáo dục thể chất 2 cho sinh viên khóa 2021
12/05/2023
Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2023-2024
17/05/2023
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2022-2023 của sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2022. Phòng Giáo vụ thông báo ban hành kế hoạch thi học kỳ cho các đối tượng sinh viên trên, cụ thể:
  • Thời gian thi: từ 17/06 đến 21/07/2023.

Sinh viên xem tại trang Quản lý đào tạo: http://qldt.ptit.edu.vn (mục Lịch thi)

Các thắc mắc về lịch thi sinh viên liên hệ Thầy Nguyễn Trung Hiếu – Email: nthieu1@ptit.edu.vn để được xem xét giải quyết (email phải gửi từ email của sinh viên được Học viện cấp).

Trân trọng ./.