Thông báo V/v: Tập trung phổ biến kế hoạch đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2023-2024

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 dành cho sinh viên các lớp hệ ĐHCQ khóa 2022
17/05/2023
Thông báo: V/v sinh viên đủ điều kiện để được xét cấp học bổng KKHT trong Học kỳ 1 năm học 2022-2023 – Cơ sở đào tạo Hà Nội
18/05/2023

Kính gửi:    – Các Khoa đào tạo 1/các Viện; Phòng CT&CTSV;

                  – CVHT các lớp ĐHCQ khóa 2019 (ngành kỹ thuật), 2020, 2021, 2022;

                  – Các lớp sinh viên ĐHCQ khóa 2019 (ngành kỹ thuật), 2020, 2021, 2022.

 

Thực hiện kế hoạch cho sinh viên đăng ký lớp học phần trên hệ thống đối với các lớp đại học chính quy khóa 2019 (ngành kỹ thuật), 2020, 2021 và 2022 theo kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2023-2024, phòng Giáo vụ kính đề nghị các Khoa đào tạo I, các Viện, các CVHT và yêu cầu các lớp sinh viên nêu trên triển khai các công việc cụ thể sau:

1. Các Khoa/Viện đôn đốc các giảng viên là CVHT thực hiện nghiêm nhiệm vụ CVHT đối với các lớp sinh viên do mình quản lý.

2. Phòng CT&CTSV đôn đốc ban cán sự các lớp sinh viên đi nghe tập huấn đầy đủ.

3. Giảng viên CVHT căn cứ khung thời gian tổ chức đăng ký (gửi kèm), họp lớp sinh viên để nắm bắt tình hình cũng như tư vấn cho sinh viên lập kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2023-2024 và ký xác nhận Phiếu đăng ký học phần cho sinh viên (phụ lục 1a).

4. Triệu tập Ban cán sự các lớp khóa 2019 (ngành kỹ thuật), 2020, 2021 và 2022 tham gia buổi tập huấn (theo khung thời gian gửi kèm) để nghe hướng dẫn đăng ký học tập theo kế hoạch và đăng ký học lại, cải thiện. Ban cán sự các lớp nhận tài liệu sau đó tổ chức cho sinh viên trong lớp đăng ký môn học.

5. Sinh viên căn cứ vào Danh mục các học phần theo kế hoạch (phụ lục 2), cùng với sự tư vấn của CVHT thực hiện việc đăng ký của cá nhân. Ban cán sự lớp tổng hợp kết quả đăng ký môn học của lớp mình (phụ lục 1b) và nộp về Bộ phận một cửa – phòng Giáo vụ cùng với toàn bộ bản đăng ký môn học của cá nhân sinh viên (bản chính – bản có xác nhận của CVHT) không muộn hơn ngày cuối cùng của thời gian đăng ký Phiếu đăng ký học phần.

6. Đăng ký lịch học (Thời khóa biểu) chính thức: toàn bộ Sinh viên phải thực hiện đăng ký lịch học trên hệ thống (đăng ký online) theo khung thời gian đăng ký quy định.

Kính đề nghị các Khoa/Viện, CVHT thực hiện và yêu cầu các lớp sinh viên triển khai các nội dung trên. Sau thời gian quy định, những sinh viên nào không nộp Phiếu đăng ký được xem như không đăng ký học tập trong học kỳ 1 năm học 2023-2024.

Các vấn đề cần giải đáp liên hệ số điện thoại 096.847.2319 (giờ hành chính) hoặc xem trên website http://ptit.edu.vn/giaovu   (Các phụ lục xem ở website trên).

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo + Khung thời gian đăng ký

Phu_luc_1a_Phieu_dang_ky_hoc_phan(3)

Phu_luc_1b_Tong_hop_ket_qua_dang_ky_cua_Lop(1)

Phu_luc_2_CTDT_KY1_2023_2024_thong_bao_sv