Thông báo: V/v Tạm hoãn tổ chức giảng dạy – học tập, thi kiểm tra theo hình thức trực tiếp từ ngày 12/07/2021

Thông báo lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên khóa 2020
04/07/2021
Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi học kỳ 2 (2020-2021) đối với các khóa từ 2018 đến 2020 tại Cơ sở đào tạo Hà Nội
09/07/2021
– Thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.
– Căn cứ thông báo số 571/TB-HV ngày 08/07/2021 của Giám đốc Học viện về việc tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Học viện thông báo như sau:
1. Tạm hoãn tổ chức các hoạt động giảng dạy- học tập, thi kiểm tra trực tiếp:
– Thực hành trực tiếp tại Học viện đối với một số học phần của khóa 2018, 2019, 2020 từ ngày 12/07/2021.
– Tổ chức thi lại học kỳ 1 trực tiếp tại Học viện đối với khóa 2020 từ ngày 12/07/2021.
Thời gian tổ chức lại các hoạt động nêu trên sẽ được Học viện thông báo sau.
2. Lưu ý:
Do tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, Học viện phải thường xuyên điều chỉnh kế hoạch đào tạo, vì vậy có thể lịch thi, hình thức thi sẽ được rút ngắn, thay đổi. Học viện thông báo và đề nghị sinh viên các lớp/khóa tích cực, chủ động ôn tập để thi đạt kết quả tốt. Lịch thi, hình thức thi điều chỉnh sẽ được Học viện thông báo chi tiết đến các Đơn vị, giảng viên, sinh viên. Đề nghị các Đơn vị, giảng viên, sinh viên chú ý theo dõi và cập nhật các thông báo tiếp theo của Học viện.
Học viện thông báo tới các Đơn vị có liên quan, các giảng viên và sinh viên được biết và triển khai thực hiện!