Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi các lớp học phần Tiếng anh bổ trợ khoá 2022

Thông báo: Chi trả học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022
22/12/2022
Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 2022
30/01/2023
Kính gửi các sinh viên khóa 2022 các lớp học phần Tiếng Anh bổ trợ.
Căn cứ kế hoạch giảng dạy học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 đối với khoá 2022.
Phòng Giáo vụ thông báo kế hoạch thi các lớp Học phần Tiếng anh bổ trợ (Course 0) của sinh viên các lớp khoá 2022, cụ thể:
  • Thời gian thi: 08/01/2022.
Đề nghị các sinh viên xem trên https://qldt.ptit.edu.vn để cập nhật lịch thi của mình.
Trân trọng ./.