Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 2022

Thông báo: V/v Ban hành kế hoạch thi các lớp học phần Tiếng anh bổ trợ khoá 2022
23/12/2022
Thông bao: Triệu tập nghe phổ biến kế hoạch học tập môn học Thực tập cơ sở, Thực tập chuyên sâu
03/02/2023

Phòng Giáo vụ thông báo cấp, phát thẻ sinh viên cho sinh viên thuộc các lớp Đại học chính quy khóa 2022 như sau:

  1. Thời gian: từ thứ Ba ngày 31/01/2023
  2. Thủ tục thực hiện:
    • Bước 1: Đại diện Ban cán sự các lớp sinh viên trực tiếp nhận thẻ của các sinh viên trong lớp tại Ô số 1 – Văn phòng một cửa.
    • Bước 2: Ban cán sự lớp phát thẻ cho sinh viên trong lớp (có ký nhận theo danh sách lớp).
    • Bươc 3: Đại diện Ban cán sự lớp nộp lại danh sách ký nhận thẻ sinh viên cho phòng Giáo vụ tại Văn phòng một cửa (trước 10/02/2023).

Đối với các trường hợp bị nhầm lẫn thông tin hoặc chưa có thẻ (do chưa có ảnh) yêu cầu làm đơn đề nghị chỉnh sửa và nộp bổ sung ảnh thẻ trước ngày 10/02/2023 tại Ô số 1 – Văn phòng một cửa.

Trân trọng thông báo!