Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2020 và các sinh viên khóa trước học trả nợ

Thông báo: V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2018 và các khóa trước chưa tốt nghiệp có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 3 – Học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt tháng 5/2022) – Cơ sở đào tạo Hà Nội
13/05/2022
Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2021-2022
17/05/2022

Kính gửi:  Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

Căn cứ các Quyết định số 264/QĐ–GDQP-AN ngày 28/11/2020 và Quyết định số 265/QĐ–GDQP-AN ngày 19/12/2020 của Trung tâm GDQP An ninh – Trường ĐHSP TDTT Hà Nội về việc công nhận hoàn thành chương trình GDQP-AN và khen thưởng khóa 264, 265 thuộc các lớp sinh viên Đại học chính quy khóa 2020 và các sinh viên khóa trước trả nợ môn của Học viện, phòng Giáo vụ thông báo đến Sinh viên các lớp trên về việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đến nhận chứng chỉ GDQP-AN như sau:

  1. Thời gian và địa điểm nhận chứng chỉ:
  • Thời gian: Từ ngày 19/05/2022 đến ngày 25/07/2022 theo lịch trả của từng lớp kèm theo (trong giờ hành chính).
  • Địa điểm: Bàn số 1 – Phòng Giáo vụ – Bộ phận “Văn phòng một cửa”.
  1. Các yêu cầu, thủ tục cần thiết:
  • Chứng chỉ được trả cho từng sinh viên. Sinh viên khi đến nhận chứng chỉ GDQP-AN cần mang theo theo chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên.
  • Sinh viên đến nhận theo đúng lịch trả của từng lớp. Các trường hợp không nhận theo lịch nêu trên, phòng Giáo vụ sẽ trả chứng chỉ sau khi đợt trả theo lớp kết thúc.
  • Sinh viên lớp CLC và ACCA theo danh sách lớp ban đầu.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các sinh viên để biết và thực hiện.

 

LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ QUỐC PHÒNG KHÓA 2020

 

TT Lớp Sĩ số Thời gian trả Ghi chú
1 D20CQAT1,2 105 19, 20/5  
2 D20CQAT3,4 102 23, 24/5  
3 D20CQĐT1,2 115 25, 26/5  
4 D20CQĐT3,4 114 27, 30/5  
5 D20CQVT1,2 108 31/5, 1/6  
6 D20CQVT3,4 107 2, 3/6  
7 D20CQVT5,6 107 6, 7/6  
8 D20CQVT7,8 108 8, 9/6  
9 D20CQCN1,2 129 10, 13/6  
10 D20CQCN3,4 126 14, 15/6  
11 D20CQCN5,6 126 16, 17/6  
12 D20CQCN7,8 126 20, 21/6  
13 D20CQCN9,10 126 22, 23/6  
14 D20CQCN11,12 124 24, 27/6  
15 D20CQPT1,2 115 28, 29/6  
16 D20CQPT3,4 114 30/6, 1/7  
17 D20CQKT1,2 118 4, 5/7  
18 D20CQKT3,4 117 6, 7/7  
19 D20TMĐT1,2 115 8, 11/7  
20 D20CQTT1,2 108 12, 13/7  
21 D20CQQT1,2 85 14, 15/7  
22 D20CQQT3,4 84 18, 19/7  
23 D20CQMR1,2 109 20, 21/7  
24 D20CQMR3,4 108 22, 25/7  
25 Các khóa trước   Từ 26/7