Thông báo Về việc: xử lý các sinh viên nợ học phí, học lại học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo: DSSV Khóa 2017 khối ngành kinh tế được xét chuẩn đầu ra tiếng anh đợt 1 năm 2021
06/05/2021
Thông báo: Bổ sung các môn học thực hành theo hình thức trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021
09/05/2021

Kính gửi :    – Lãnh đạo các khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                                         – Cố Vấn học tập các lớp    

                                        – Sinh viên hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 19/06/2018 về việc ban hành quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ quyết định số 942/TCKT-HV của Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ngày 22/11/2011 về việc ban hành quy định thu, nộp học phí và các khoản lệ phí từ Nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện;

Căn cứ thông báo số 162/TB-HV ngày 15/03/2021(lần 1), thông báo số 258/TB-HV ngày 16/04/2021(lần 2), về việc thu học phí, học lại, học cải thiện điểm, văn bằng 2 học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Giám Đốc Học viện;

Căn cứ sổ theo dõi học phí và học lại của sinh viên tính đến ngày 06/05/2021.Học viện thông báo:

  1. Danh sách sinh viên dự kiến không được tham dự kỳ thi kết thúc học phần kỳ 2 năm học 2020-2021, không được đăng ký môn học học kỳ hè năm học 2020-2021, và học kỳ 1 năm học 2021-2022. (Có danh sách kèm theo)
  2. Đối với  sinh viên khóa 2017 ngành kinh tế, và ngành truyền thông đa phương tiện, đăng ký xong học phần thay thế tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp cần hoàn thiện học phí trước ngày 17/05/2021.
  3. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:

– Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện, hoặc email cá nhân của sinh viên do Học viện cấp.

-Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý đào tạo sinh viên tại địa chỉ: Http://qldt.ptit.edu.vn

  1. Nếu sinh viên có vướng mắc về công nợ học phí, sinh viên cần liên hệ phòng Tài chính- Kế toán phòng 118 tầng 1 nhà A1 để được xem xét giải quyết, hoặc gọi qua số điện thoại phòng TCKT: 024.385.477.96 từ ngày 07/05/2021 đến ngày 17/05/2021.

Học viện thông báo và đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan được biết và phối hợp thực hiện.

Tải về:

Thông báo xử lý các sv nợ học phí kỳ 2 năm 20-21

DS SINH VIÊN CÒN NỢ HỌC PHÍ -07.05