Thông bao: Triệu tập nghe phổ biến kế hoạch học tập môn học Thực tập cơ sở, Thực tập chuyên sâu

Thông báo Về việc: Phát thẻ sinh viên đối với sinh viên chính quy khóa 2022
30/01/2023
Thông báo: Kết quả đăng ký xét miễn học miễn thi, chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra tiếng Anh, đợt 1 – học kỳ 2 2022-2023 (đối với sinh viên khóa 2018, 2021, 2022)
03/02/2023

Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2022-2023 của Học viện; Theo đề nghị của Khoa chuyên môn. Phòng Giáo vụ thông báo tổ chức tập trung phổ biến kế hoạch học tập đối với môn học Thực tập cơ sở/ Thực tập chuyên sâu cho các lớp sinh viên: Đại học chính quy khóa 2019, 2020. Cụ thể:

TT Mã môn học Tên môn học Đối tượng Thời gian Địa điểm
1 INT13147 Thực tập cơ sở Khóa 2020 ngành An toàn TT 07h00 Thứ 7, 04/02/2023 Hội trường A2
2 INT13147 Thực tập cơ sở Khóa 2020 ngành Công nghệ TT 09h00 Thứ 7, 04/02/2023 Hội trường A2
3 ELE14106 Thực tập chuyên sâu Khóa 2019 ngành Điện – Điện tử 14h00 Thứ 7, 04/02/2023 Hội trường A2
4 MUL14204 Thực tập chuyên sâu Khóa 2019 ngành Công nghệ ĐPT Thứ 7, 04/02/2023 Phòng học nhà A2

Phòng Giáo vụ thông báo và yêu cầu sinh viên các lớp tập trung đầy đủ và đúng thời gian, địa điểm nêu trên.

Trân trọng!