Thông báo: Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023

Thông báo: V/v Cấp bằng tốt nghiệp hệ cho sinh viên Hệ Đại học chính quy đợt tháng 07/2023
28/08/2023
Thông báo: Về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đối với sinh viên đại học chính quy khóa 2022
31/08/2023

Kính gửi: Các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy

– Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 của Học viện.

– Căn cứ Thông báo số 916/TB-HV ngày 28/08/2023 của Học viện về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023.

Phòng Giáo vụ thông báo tới các Khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện và các lớp sinh viên hệ Đại học chính quy lịch nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023 như sau:

– Thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh: Từ ngày thứ Sáu 01/09/2023 đến hết ngày thứ Hai 04/09/2023.

– Từ ngày thứ Ba 05/09/2023, Sinh viên quay trở lại Học viện học tập theo Kế hoạch và Thời khóa biểu đã ban hành.

Trân trọng thông báo!