Thông báo Về việc: Xử lý các sinh viên nợ học phí, phí học lại học kỳ 1 năm học 2020-2021

Kế hoạch: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 3 năm 2020 đối với sinh viên đại học hệ chính quy
11/12/2020
Thông báo: Triệu tập Ban cán sự các lớp Đại học chính quy Khóa 2017, 2018, 2019.
15/12/2020

Kính gửi:        – Lãnh đạo các Khoa đào tạo 1, Viện kinh tế Bưu điện

                       – Cố vấn học tập các lớp

                       – Sinh viên hệ Đại học chính quy

 

Căn cứ thông báo số 735/TB-HV ngày 08/10/2020 của Giám đốc Học viện về việc thu học phí, học lại, học cải thiện điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021 và các thông báo của Học viện về việc gia hạn thời gian nộp học phí.

Trên cơ sở danh sách do phòng Tài chính kế toán (Học viện) đã rà soát và chốt danh sách công nợ học phí tính đến ngày 12/12/2020. Học viện thông báo:

  1. Gia hạn thời gian nộp học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 đến hết ngày: 17/12/2020;
  2. Sau ngày 17/12/2020, Học viện xử lý sinh viên nợ học phí, học lại, cải thiện điểm tính đến học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:
  • Không được tham gia kỳ thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2020-2021 (theo điều 6 khoản 2, quyết định số 942/QĐ–KTTC ngày 22/01/2011 của Giám đốc Học viện).
  • Không được đăng ký môn học học kỳ II năm học 2020-2021 (theo điều 12, khoản 6, quyết định số 474/QĐ HV ngày 19/06/2018 của Giám đốc Học viện);
  1. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra, rà soát tình hình nợ học phí, học lại của mình theo một trong các hình thức sau:
  • Xem danh sách chi tiết trên cổng thông tin điện tử của Học viện;
  • Tra cứu công nợ học phí, học lại trên tài khoản cá nhân của mình trên hệ thống quản lý giáo vụ tại địa chỉ: http://qldt.ptit.edu.vn.

Học viện thông báo tới các đơn vị cá nhân có liên quan để thực hiện.

Tải về:

Thông báo xử lý sinh viên nợ học phí