Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp khóa 2018 khối ngành kỹ thuật

Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2018 khối kỹ thuật xét CĐĐ Tiếng anh đợt T9.2022 (dự kiến)
09/09/2022
Thông báo: V/v Danh sách sinh viên khóa 2021 xét MHMT-CĐĐ Tiếng anh đợt T9.2022 (dự kiến)
15/09/2022

Kính gửi:   Sinh viên các lớp các lớp: D18 khối ngành kỹ thuật

Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy ngành CNTT, ATTT, KT ĐTVT, CNKT Đ-DDT, CN ĐPT khóa 2018-2023 tính đến hết học kỳ 2 năm học 2021-2022 (9/9/2022) (kết quả bao gồm điểm học kỳ hè 2021-2022); cùng các phương án đề xuất, kiến nghị, Tiểu ban xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tốt nghiệp Cơ sở đào tạo Hà Nội đã thống nhất kết luận:

  1. Về điều kiện để được thực hiện các học phần tốt nghiệp:

Điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp: Sinh viên đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khóa và không đang trong thời gian bị kỷ luật phải đình chỉ học tập được phép đăng ký thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp theo hình thức làm Đồ án tốt nghiệp hoặc Học các học phần chuyên môn thay thế. Trong đó:

– Làm Đồ án tốt nghiệp: Sinh viên nợ không quá 08 tín chỉ của những học phần không phải tiên quyết của Đồ án tốt nghiệp và có mức điểm TBC tích lũy như sau:

+ Ngành CNTT, CNĐPT (TKĐPT và PTĐPT): điểm TBC tích lũy ≥ 2,90

+ Ngành CNTT CLC, KT ĐTVT, CN KTĐ-ĐT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,60

+ Ngành ATTT: điểm TBC tích lũy ≥ 2,80

+ Riêng đối với sinh viên Lào mức điểm TBC tích lũy ≥ 2,00.

– Học các học phần chuyên môn thay thế: các trường hợp đủ điều kiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp nhưng không được giao làm Đồ án tốt nghiệp. Các môn học cụ thể theo thông báo của Học viện.

  1. Danh sách xét đủ điều kiện: Có danh sách kèm theo.

Trường hợp sinh viên đủ điều kiện làm ĐATN có nguyện vọng chuyển sang học các học phần thay thế tốt nghiệp phải làm đơn đề nghị gửi Học viện xem xét. Thời gian nộp đơn từ Thứ Hai ngày 12/9/2022 đến trước 16h30 Thứ Năm ngày 15/09/2022 tại Văn phòng một cửa.

  1. Các trường hợp có thắc mắc về kết quả học tập, chưa được cập nhật đủ các điểm trong kỳ học hè… thuộc diện đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp, sinh viên làm đơn đề nghị gửi phòng Giáo vụ để xác minh, tổng hợp và trình Lãnh đạo Học viện xem xét phê duyệt trước ngày 16/9/2022. Sinh viên kiểm tra kết quả học tập tại trang: http://qldt.ptit.edu.vn theo tài khoản cá nhân.
  2. Các sinh viên các hệ, lớp trên chưa đủ điều kiện thực hiện các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được xét cùng khóa sau khi đã tích lũy đủ số tín chỉ còn nợ.

Trân trọng!

Tải về:

DS-đủ-chưa-đủ-ĐKDT-D18-Kỹ-thuật_Kèm-biên-bản-09.9.2022 V.2

Mẫu-đơn-xin-chuyển-đổi-học-phần-TTTN-1(1)