Thông báo: Kết quả đăng ký các lớp chuyên ngành sinh viên ĐHCQ khóa 2018 QTKD, Marketing và CNTT

Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
15/04/2021
Thông báo V/v Cấp bằng tốt nghiệp và Tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy, niên khóa 2016-2021 khối ngành Kỹ thuật
16/04/2021

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 và Chương trình đào tạo, tiến trình đào tạo hệ Đại học chính quy khóa 2018 các ngành CNTT, QTKD, Marketing. Phòng Giáo vụ đã phối hợp với các Khoa/Viện tiến hành các thủ tục cho sinh viên đăng ký chuyên ngành cho sinh viên các lớp trên. Phòng Giáo vụ thông báo kết quả đăng ký, phân lớp chuyên ngành như sau:

Danh sách cụ thể các lớp chuyên ngành kèm theo.

Trân trọng thông báo./.

Tải về:

D18CN phân chuyên ngày

D18 QTKD phân chuyên ngành

D18MR phân chuyên ngành