Thông báo: V/v Cập nhật điểm thi học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo Về việc: Tổ chức các học phần lý thuyết – môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại cơ sở đào tạo Hà đông
15/04/2021
Thông báo: Kết quả đăng ký các lớp chuyên ngành sinh viên ĐHCQ khóa 2018 QTKD, Marketing và CNTT
16/04/2021

– Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021;

Phòng Giáo vụ thông báo:

  1. Hệ thống Quản lý đào tạo đã cập nhật điểm học kỳ 1 năm học 2020-2021 của sinh viên các khóa 2017, 2018, 2019 (thi lần 1).
  2. Lưu ý:

– Điểm thi lần 2 (các sinh viên hoãn thi, nộp học phí muộn) chưa được cập nhật.

– Điểm thi các lớp học phần khóa 2020 chưa được cập nhật.

  1. Phòng Giáo vụ đề nghị các sinh viên đăng nhập vào hệ thống QLĐT kiểm tra điểm của cá nhân. Các trường hợp sai lệch thông tin về điểm đề nghị sinh viên nộp đơn tại văn phòng giao dịch một cửa – Ô số một trước 16h00 ngày 23/04/2021 để được xem xét giải quyết.

Trân trọng ./.

 

Trân trọng ./.