Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo: V/v Lịch giảng – Danh sách sinh viên học kỳ phụ năm học 2015-2016
24/07/2016
Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016
29/07/2016
Show all

THÔNG BÁO

Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2015-2016

Kính gửi:       Các sinh viên các lớp đại học, cao đẳng chính quy

Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 và kế hoạch kinh phí cấp học bổng năm học 2015 – 2016.  Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 260/QĐ-GV&CTSV ngày 22/4/2011 của Học viện về việc ban hành quy định về học bổng KKHT đối với sinh viên hệ chính quy; Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2015-2016. Ngày07/7/2016 hội đồng xét cấp học bổng của Học viện đã tổ chức phiên họp bàn xét cấp học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2015-2016 đối với sinh viên hệ cao đẳng, đại học chính quy dài hạn của Học viện.

Học viện thông báo kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng tới các lớp sinh viên hệ chính quy dài hạn như sau:

1.   Đối tượng: Sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy dài hạn đang học tại Học viện gồm:

– Hệ Cao đẳng các khóa từ 2013 đến 2015.

– Hệ Đại học các khóa từ 2012 đến 2015

2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng KKHT:

– Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên trong kỳ học xét học bổng thì được đưa vào danh sách đề nghị xét học bổng.

3.      Phương án xét, cấp học bổng KKHT học kỳ 1:

Học bổng KKHT được cấp theo ngành đào tạo (không phân biệt khóa học) của Học viện và căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Trường hợp có từ 02 sinh viên trở lên có ĐTBCMR bằng nhau thì sinh viên có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên xét trước.

Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên, phương án xét học bổng học kỳ 1 năm học 2015-2016 của Học viện như sau:

TT Ngành Miền Mức điểm hệ 4 Số xuất HB Ghi chú
1 Kỹ thuật điện tử truyền thông Miền Bắc ≥ 3.00 166  
Miền Nam ≥ 2.90 22  
2 Công nghệ thông tin Miền Bắc ≥ 3.00 170  
Miền Nam ≥ 2.90 100  
3 Kỹ thuật điện, điện tử Miền Bắc ≥ 3.04 66  
Miền Nam ≥ 2.94 27  
4 Công nghệ đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3.18 29  
Miền Nam ≥  3.08 83  
5 Truyền thông đa phương tiện Miền Bắc ≥ 3.14 07  
Miền Nam ≥  3.04 0  
6 An toàn thông tin Miền Bắc ≥ 3.01 39  
Miền Nam ≥ 2.91 16  
7 Quản trị kinh doanh Miền Bắc ≥ 3.26 90  
Miền Nam ≥ 3.16 68  
8 Kế toán Miền Bắc ≥ 3.51 114  
Miền Nam ≥ 3.41 25  
9 Marketing Miền Bắc ≥ 3.18 30  
Miền Nam ≥ 3.08 20  

4.   Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng (file kèm theo).

Học viện thông báo phương án xét cấp học bổng KKHT và danh sách dự kiến được cấp học bổng KKHT của cơ sở phía Bắc để các lớp sinh viên biết. Mức học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện. (Riêng cơ sở phía Nam do HVCS thông báo)

Nếu có thắc mắc, khiếu nại đề nghị các sinh viên nộp đơn tại Phòng CT&CTSV (Bộ phận một cửa) trước ngày thứ năm (14/7/2016) để được giải đáp.

Học viện sẽ chi trả học bổng KKHT cho các sinh viên từ ngày thứ hai (18/7/2016). Lớp trưởng các lớp liên hệ với Phòng Tài chính – Kế toán (Bộ phận một cửa) để nhận học bổng cho các sinh viên trong lớp.

Tải về:

Toàn văn thông báo
Danh sách sinh viên được cấp học bổng (12/07/2016)
8/7/2016