Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016

Thông báo: Kết luận của Hội đồng xét, cấp học bổng xét cấp học bổng cho sinh viên hệ CĐ, ĐH chính quy học kỳ 1 năm học 2015-2016
25/07/2016
Thông báo V/v: Điều chỉnh đăng ký, đăng ký học lại, học hai văn bằng, cải thiện điểm trong học kỳ I năm học 2016-2017
08/08/2016
Show all
Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016
Phòng Giáo vụ thông báo:

Kế hoạch thi học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016, cụ thể sinh viên download các file kèm

Các điều chỉnh (nếu có) sẽ được thông báo sau.

Trân trọng ./.

Tải về: