Thông báo: Kế hoạch tổ chức thực tập và thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp

Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 2012 các ngành Kinh tế(Các lớp D12KT, QTDN, QTM)
01/04/2016
Thông báo: V/v Rà soát, kiểm tra thông tin của sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp hệ Cao đẳng chính quy khóa 2013 (Các lớp C13)
05/04/2016
Show all

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC TẬP VÀ THỰC HIỆN TÍCH LŨY

KHỐI KIẾN THỨC TỐT NGHIỆP

 Các lớp: Đại học chính quy khóa 2012-2017 (các ngành: ĐTTT, CNTT, Đ-ĐT, ĐPT), Liên thông chính quy khóa 2014-2016 (các ngành: ĐTTT, CNTT)

 Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2015-2016 (Quyết định số 205/QĐ-HV ngày 13/5/2015) và kế hoạch công tác năm 2016 của Học viện, căn cứ chương trình đào tạo của các ngành/lớp hệ Đại học chính quy khóa 2012 – 2017 khối ngành kỹ thuật, hệ liên thông đại học chính quy khóa 2014-2016 khối ngành kỹ thuật, Học viện thông báo kế hoạch và giao nhiệm vụ tổ chức Thực tập, thực hiện tích lũy khối kiến thức tốt nghiệp (TT, TLKKTTN) của các lớp hệ Đại học chính quy khóa 2012-2017 (các ngành CNTT, KTĐTTT, CNKTĐ-ĐT, CNĐPT) và hệ Liên thông khóa 2014-2016 (các ngành CNTT, KTĐTTT) cho các đơn vị liên quan. Cụ thể như sau:

1.      KHUNG KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP:

TT Ngành Lớp Sĩ số Thời gian thực tập Đơn vị tổ chức, quản lý Ghi chú
1. Kỹ thuật ĐTTT D12VT 1-7 310 6 tuầnTừ 11/7 đến 21/8/2016 Khoa VT1 (chủ trì tổ chức và phân bổ SV).

Viện KHKTBĐ p/h(hướng dẫn khoảng 130 SV)

 
L14VT 61 Liên thông
2. CNTT D12CNPM1-6; 320 6 tuầnTừ 11/7 đến 21/8/2016 Khoa CNTT1 (chủ trì tổ chức và phân bổ sinh viên).

Viện CNTT&TT p/h (hướng dẫn khoảng 130 SV)

D12HTTT1,2 130
D12ATTTM 30
E12CN 25 CLC
L14CN 49 Liên thông
3. CNKT Đ-ĐT D12ĐTMT

D12XLTH

74

65

6 tuần: Từ 11/7 đến 21/8/2016 Khoa KTĐT1
4 CN ĐPT D12TKĐPT

D12TTĐPT

86

59

6 tuần: Từ 11/7 đến 21/8/2016 Khoa ĐPT (chủ trì tổ chức và phân bổ sinh viên).

Viện CNTT&TT p/h (hướng dẫn khoảng 40 SV))

E12TTĐPT 27 CLC

II. CHI TIẾT KẾ HOẠCH TT, TLKKTTN:

Có phụ lục chi tiết theo các ngành, lớp kèm theo.

Tải về: Toàn văn kế hoạch + Phụ lục chi tiết kế hoạch
5/4/2016