Thông báo kế hoạch tổ chức học lại một số môn (từ 10/5/2010)

Kế hoạch, danh sách phân nhóm thực tập của các lớp C07
24/03/2010
Thông báo chi trả phụ cấp BCS lớp và học bổng học kỳ 1 năm học ’09-’10
05/04/2010
Show all

Căn cứ kế hoạch năm học 2009-2010 và kế hoạch tổ chức học lại tại Cơ sở đào tạo Hà đông (kế hoạch số: 1283/KH-GV&CTSV, ngày 02/11/2009 của Học viện), Phòng GV&CTSV thông báo kế hoạch tổ chức học lại (đợt 2) đối với một số lớp học riêng năm học 2009-2010 như sau:

  1. Thời gian học lại từ ngày 10/5÷18/07/2010, học ngoài giờ hành chính, mỗi tuần từ 1 đến 2 buổi; thời gian thi: trong khoảng: 19÷23/07/2010 (Thời khóa biểu chi tiết sẽ thông báo sau). Danh sách các môn học lại gồm:

(i). Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin  I (lưu ý những sinh viên nợ môn học Triết học có thể đăng ký học): 3 đvht, số Sv thuộc diện phải học lại: 201 Sv, dự kiến tổ chức 2 lớp.

(ii) Giải tích 1: 4đvht, số Sv thuộc diện phải học lại: 50 Sv.

(iii). Xác suất thống kê: 4 đvht, số Sv thuộc diện phải học lại: 50 Sv

(iv). Tiếng Anh 1: 4 đvht, 43 Sv.

(v). Tin học đại cương: 4 đvht, 60 Sv.

* Những sinh viên thuộc diện phải học lại: (i)- Không đủ điều kiện dự thi lần 1; (ii)- Bị đình chỉ thi; (iii)- Thi lần 2 mà điểm môn học vẫn không đạt (kết quả thi lần 2 của học kỳ 1 sẽ được thông báo sau). (Sinh viên có thể tham khảo danh sách tại: www.ptit.edu.vu/giaovu (mục Kết quả học tập)).

** Các lớp học lại khác, phòng GV&CTSV sẽ tiếp tục tổ chức lớp học riêng sau khi có kết quả thi lại học kỳ 1 và nếu có đủ số lượng sinh viên đăng ký học lại trong khoảng thời gian cho tới hết kỳ hè.

  1. Đăng ký học lại:

– Thủ tục: căn cứ danh sách học lại đã công bố, sinh viên liên hệ ghi danh, nộp phí để đăng ký học lại (tại Phòng KTTC). Sinh viên được đăng ký học lại tối đa 4 môn (sinh viên thuộc diện ngừng học được đăng ký học lại tối đa 7 môn) kể từ tháng 4/2010 cho tới hết kỳ hè năm học 2009-2010.

– Thời hạn đăng ký: từ 06/4 đến 06/5/2010. Quá hạn trên, sinh viên không nộp phí học lại, coi như không đăng ký học lại.

– Phí học lại70.000 đ/đvht

  1. Tổ chức học lại và thi: Việc tổ chức học lại và thi được thực hiện theo quy chế, quy định đào tạo hiện hành (như môn học chính khóa trong tất cả các hoạt động điểm danh, làm bài tập/kiểm tra/thực hành, thi hết môn,…).

Phòng GV&CTSV thông báo tới tất cả các lớp sinh viên biết để thực hiện. Phòng GV&CTSV cũng đề nghị các Bộ môn liên quan và CBGD phối hợp lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy; các đơn vị có liên quan phối hợp để việc tổ chức học lại đạt kết quả.

Trân trọng!