Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013

Thông báo: Lịch thi lần 2 kỳ 4 của các lớp liên thông L10 đợt 2
13/09/2012
Thông báo: Kế hoạch thi lần 2 đối với các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013
03/10/2012
Show all
Ngày 08/11/2012 Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo Kế hoạch thi lần 1 của các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013. Lịch thi cụ thể: (File kèm theo). Trân trọng thông báo —————————————————— Ngày 03/10/2012

Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên thông báo Kế hoạch thi lần 1 của các lớp học lại riêng (đợt 1) năm học 2012-2013 và Kế hoạch thi lần 3 cho lưu học sinh Lào. Lịch thi cụ thể:

+ Lịch thi các lớp học lại riêng (File kèm theo)

+ Lịch thi của lưu học sinh Lào (File kèm theo)

Phòng GV&CTSV trân trọng thông báo

3/10/2012