Thông báo V/v: Công bố Thời khóa biểu, Danh sách học lớp riêng – học kỳ 1 năm học 2020-2021

Thông báo: DSSV Các khóa trả nợ môn học dự kiến xét tốt nghiệp tháng 10/2020
09/11/2020
Thông báo V/v Tiếp nhận hồ sơ xét chuyển đổi điểm, xét đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên Đại học chính quy khóa 2014, 2015, 2016 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo quy định – Đợt 2 – Học kỳ 1, năm học 2020-2021
12/11/2020

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

     Căn cứ kế hoạch mở các lớp riêng trong học kỳ 1 năm học 2020-2021, căn cứ đăng ký nguyện vọng của Sinh viên và tình hình bố trí Giảng viên của các Khoa/Bộ môn, Phòng Giáo vụ thông báo về việc mở các lớp học riêng trong kỳ 1 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:

  1. Danh sách các học phần Mở lớp và không Mở lớp:

– Danh sách các học phần mở lớp, không mở lớp trong đợt học lại: Phụ lục 1

  1. Yêu cầu thực hiện đối với sinh viên có nguyện vọng đã được mở lớp:  

– Sinh viên truy nhập bằng tài khoản cá nhân trên trang http://qldt.ptit.edu.vn để biết và tham gia học tập theo thời khóa biểu các học phần.

– Sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh rút bớt học phần do trùng lịch học, hoặc có vấn đề vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ với Phòng Giáo vụ (Ô số 1 – Văn phòng 1 cửa) trong các ngày 16/11-17/11/2020 để giải quyết.

Phòng Giáo vụ thông báo và đề nghị các Sinh viên thực hiện đúng các nội dung trên./.

Tải về

Toàn văn thông báo

Danh sách lớp mở