Thông báo: DS sinh viên xét chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 2/2022)

Thông báo V/v: Kế hoạch học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh (phần Thực hành), Khóa 2021
22/02/2022
Thông báo: V/v: Bổ sung lịch phụ đạo các môn học kỳ 2 cho sinh viên khóa 2021 không thể học trực tiếp tại Học viện
24/02/2022

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra của khóa 2014, 2015, 2016,2017 (Đợt tháng 2/2022)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

*Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 17h00 thứ 6 ngày 25/02/2022.

Trân trọng!

Tải về:

D14, 15, 16 – CĐR

D17- CĐR đợt 4