Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2018 khối ngành kinh tế được xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra đợt tháng 4/2022 (dự kiến)

Thông báo: V/v Cập nhật TKB học kỳ 2 năm học 2021-2022 khóa 2018, 2021 (từ ngày 4/4/2022 đến 10/4/2022)
01/04/2022
Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2018
06/04/2022

Phòng Giáo vụ thông báo:

Danh sách sinh viên xét chuẩn đầu ra, chuyển đổi điểm của khóa 2018 khối ngành kinh tế, ngành truyền thông  đa phương tiện đợt tháng 4/2022 (dự kiến)

Cụ thể sinh viên download file kèm ./.

*Sinh viên có thắc mắc liên hệ cô Chu Phương Hiền – phòng Giáo vụ – email cphien@ptit.edu.vn, Thời hạn: đến hết 12h00 thứ 5 ngày 07/04/2022.

Trân trọng!

Tải về:

K2018 – Chuyển đổi điểm T4 – 2022

Chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 04-2022

DSSV chưa có phiếu điểm(1)