Thông báo: V/v Cập nhật TKB học kỳ 2 năm học 2021-2022 khóa 2018, 2021 (từ ngày 4/4/2022 đến 10/4/2022)

Thông báo: Danh sách biên chế tiểu đội, trung đội học GDQP-AN – nhóm lớp 3
26/03/2022
Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2018 khối ngành kinh tế được xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra đợt tháng 4/2022 (dự kiến)
05/04/2022

Thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên khóa 2018, 2021; Theo thông báo số 222/TB-HV V/v: Thực hiện kế hoạch giảng dạy – học tập học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 từ ngày 04/04/2022 tại cơ sở đào tạo Hà Nội. Để đảm bảo an toàn trong quá trình dạy và học, phòng Giáo vụ thông báo lịch giảng dạy cập nhật từ 04/04 đến 10/04 của sinh viên các lớp khóa 2018, 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian áp dụng: từ 04/04 đến 10/04/2022. Từ 12/04/2022 khi sinh viên toàn trường quay lại học trực tiếp, lịch phòng học – hội trường sẽ được cập nhật lại;

2. Học phần Nguyên lý kế toán (FIA1321)Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (SKD1108)  tiếp tục giảng dạy bằng hình thức online;

Đề nghị các sinh viên cập nhật thời khóa biểu của mình trên hệ thống QLĐT.

Trân trọng ./.