Thông báo V/v: Đăng ký học các học phần tốt nghiệp các ngành khối kinh tế và truyền thông đa phương tiện khóa 2018

Thông báo: Danh sách sinh viên khóa 2018 khối ngành kinh tế được xét chuyển đổi điểm, chuẩn đầu ra đợt tháng 4/2022 (dự kiến)
05/04/2022
Thông báo: Kết quả xét điều kiện thực hiện khối kiến thức tích lũy tốt nghiệp các lớp: d18 khối ngành kinh tế
08/04/2022

Kính gửi:   Các lớp sinh viên ngành Marketing, QTKD, Kế toán, Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện khóa 2018

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, Phòng Giáo vụ thông báo về việc đăng ký và tổ chức học các học phần tốt nghiệp cho sinh viên các ngành khối Kinh tế, Truyền thông đa phương tiện hệ Đại học chính quy khóa 2018 và sinh viên các khóa trước còn nợ tốt nghiệp, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

– Tất cả Sinh viên các ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Thương mại điện tử và TTĐPT hệ Đại học chính quy khóa 2018 đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế tốt nghiệp (Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế tốt nghiệp sẽ được phòng Giáo vụ dự kiến công bố trước ngày 14/04/2022 trên website www.ptit.edu.vn/giaovu).

– Sinh viên các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kế toán và TTĐPT thuộc các khóa 2015, 2016, 2017 còn nợ học phần thay thế tốt nghiệp.

– Các sinh viên chưa hoàn thành học phí đến hết học kỳ 1 năm học 2021-2022 phải liên hệ Phòng Tài chính kế toán để đóng học phí trước ngày 11/04/2022.

  1. Hình thức, thời gian và nội dung đăng ký:

– Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trên hệ thống http://qldt.ptit.edu.vn; Cụ thể:

Thời gian đăng ký: từ 12h00 ngày 14/04/2022 đến 24h00 ngày 16/04/2022.

– Nội dung yêu cầu đăng ký: Sinh viên xem tại Phụ lục kèm theo (trang 2, trang 3)

Lưu ý:  Sinh viên tự chịu trách nhiệm với thời gian học tập đã đăng ký của cá nhân, nếu có vướng mắc trong thời gian đăng ký, sinh viên liên hệ theo số điện thoại 08.3655.9808 (từ 8h30 – 11h30; 14h00 – 17h00) để được giải đáp.

Phòng Giáo vụ đề nghị Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến sinh viên của lớp biết và nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Tải về:

Toàn văn thông báo + Phụ lục danh mục các môn học