Thông báo: Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật đủ điều kiện xét tốt nghiệp lần 1 (T2.2019)

Thông báo V/v: Trả chứng chỉ GDQP-AN cho sinh viên ĐHCQ khóa 2018 và các sinh viên khóa trước học trả nợ
21/02/2019
Thông báo: Danh sách sinh viên D14 khối kỹ thuật thiếu hồ sơ thẩm định tốt nghiệp
01/03/2019
Phòng Giáo vụ thông báo:
Căn cứ kết quả học tập của sinh viên sau khi cập nhật kết quả học phần tốt nghiệp, chuyển đổi điểm tiếng Anh (chưa tính kết quả các môn học lại, học cải thiện trong học kỳ 1 và kỳ học riêng năm học 2018-2019 hiện đang được Trung tâm khảo thí xử lý, cập nhật), phòng Giáo vụ thông báo Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp lần 1 và Danh sách sinh viên đã tích lũy đủ các học phần nhưng còn nợ chuẩn đầu ra tiếng Anh (danh sách kèm theo).
Phòng Giáo vụ đề nghị các sinh viên: Kiểm tra thông tin tốt nghiệp của cá nhân và phản hồi lại phòng Giáo vụ (nếu có sai sót kết quả, xin hoãn xét tốt nghiệp…) tại Văn phòng 1 cửa trước 17h00 ngày 03/03/2019.
Các trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sau khi có điểm học lại, học cải thiện trong học kỳ 1 và kỳ học riêng năm học 2018-2019 sẽ được phòng Giáo vụ tiếp tục cập nhật trong lần 2 sau khi có kết quả (Dự kiến sau 2-3 tuần tiếp theo).
Trân trọng!

Tải về: Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp/Chưa đủ xét tốt nghiệp lần 1 (28/02/2019)