Thông báo: Danh sách lớp học phần – Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013-2014 (14/1/2014 )

Thông báo V/v: Tổ chức thực hiện khối kiến thức thực tập hệ liên thông CĐ – ĐH khóa 2012 ngành QTKD
09/01/2014
Thông báo: V/v Tổ chức tổng kết, trao bằng tốt nghiệp khóa liên thông CĐ-ĐH 2011 – đợt 1
14/01/2014
Show all

Ngày 10/02/2014

Phòng Giáo vụ: Thông báo danh sách các lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014 của sinh viên hệ Liên thông CĐ-ĐH chính quy (Khóa 2013), Đại học chính quy (Khóa 10,11,12,13), Cao đẳng chính quy (Khóa 11,12,13), và sinh viên học ghép, học lại tại cơ sở đào tạo Hà Nội. Cụ thể sinh viên download file đính kèm.

* Chú ý: Để in danh sách lớp cho giảng viên/ sinh viên:

    Bước 1: Lọc theo lớp môn học

    Bước 2: Lọc theo tên môn học

Trân trọng ./.

—————-—————————————————————————————————————————

Ngày 21/01/2014:

Phòng Giáo vụ: Thông báo điều chỉnh thay đổi lịch học L13CN môn Toán rời rạc, môn Xử lý tín hiệu số nhóm 2,3,4

Đề nghị các sinh viên thực hiện nghiêm túc lịch học đã được hiệu chỉnh.

Trân trọng ./.

—————-—————————————————————————————————————————

Ngày 14/01/2014

THÔNG BÁO

 

                        Căn cứ Kế hoạch giảng dậy-học tập năm học 2013-2014; Căn cứ chương trình đào tạo các khóa đã được Học viện phê duyệt. Phòng Giáo vụ thông báo thời khóa biểu chính thức học kỳ 2 năm học 2013-2014 của các lớp cao đẳng, đại học chính quy khóa 2010, 2011, 2012, 2013; Các lớp chất lượng cao khóa 2012; Liên thông CĐ-ĐH chính quy khóa 2013 (cơ sở Hà Nội), cụ thể như sau:

                        * Download file đính kèm

  * Mọi điều chỉnh sẽ được thông báo, cập nhật thường xuyên.

                        Đối với các sinh viên học ghép học lại, đề nghị thực hiện đúng theo yêu cầu trong file danh sách kèm theo. Chú ý các trường hợp học lại với các lớp khóa 2012 Lớp học ghép bao gồm mã môn và nhóm; lịch học cụ thể đề nghị xem theo lịch học của khóa 2012 kèm theo.

                        Đề nghị ban cán sự các lớp phổ biến cho các bạn sinh viên trong lớp được biết, nghiêm túc thực hiện đúng thông báo.

                        Trân trọng ./.

Tải về:

Thời khóa biểu khóa 2010
Thời khóa biểu khóa 2011
Thời khóa biểu khóa 2012 (lớp chất lượng cao)
Thời khóa biểu khóa 2012 (cập nhật 16/01/2014)
Thời khóa biểu cao đẳng, đại học khóa 2013
Thời khóa biểu liên thông CĐ-ĐH 2013 (cập nhật 21/01/2014)
Thời khóa biểu môn Giáo dục thể chất khóa 2013 (cập nhật 13/01/2014)
Danh sách sinh viên học ghép, học lại
Danh sách lớp học phần của sinh viên khóa 2010
Danh sách lớp học phần của sinh viên khóa 2011
Danh sách lớp học phần của sinh viên khóa 2012
Danh sách lớp học phần của sinh viên khóa 2013