Thông báo: Đăng ký học liệu cho học phần tiếng anh Course 0, 1, 3, và Course 3_CLC của khóa 2020, 2021 (đợt 2)

Thông báo: Lịch thi cấp chứng chỉ tiếng anh TOEIC quốc tế (đợt thi tháng 3/2022)
08/03/2022
Thông báo: V/v: Đăng ký học GDQP-AN đợt 2 – phần thực hành và thực hiện khai báo y tế, khai báo tình trạng sức khỏe
09/03/2022

Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 của các lớp Đại học chính quy và lớp đại học CLC,

Học viện thông báo về việc đăng ký học liệu cho học phần tiếng anh Course 0, 1, 3, và Course 3_CLC của khóa 2020, 2021 (đợt 2), cụ thể như sau:

Sinh viên download file kèm!

Trân trọng ./.

Tải về:

Toàn văn thông báo