Thông báo: Cập nhật thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo V/v: Tài khoản đăng nhập phần mềm TranS để học trực tuyến
21/03/2020
Thông báo: DSSV dự kiến được xét chuyển đổi điểm khóa 2016,2017,2018 đợt tháng 3/2020
23/03/2020
Phòng Giáo vụ thông báo:
Hệ thống QLĐT đã cập nhật thời khóa biểu và ID phòng học các lớp học trực tuyến bắt đầu từ ngày 23/03/2020.
Đề nghị các sinh viên truy cập vào hệ thống QLĐT để xem thời khóa biểu và cập nhật các phòng học này.
Với các lớp học trực tuyến ID phòng học ( khoanh tròn màu đỏ) được cập nhật tại TKB (Phòng học), cụ thể:
1
Trân trọng ./.