Thông báo: Về lịch thi các môn theo hình thức trực tiếp học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với khóa 2018, 2019, 2020

Thông báo: Cập nhật lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 của khóa 2018, 2019, 2020 (29/7/2021)
29/07/2021
Thông báo V/v: Bổ sung lịch hướng dẫn thực hành trực tuyến, lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021 khóa 2018, 2019, 2020
03/08/2021

Kính gửi: Sinh viên các lớp ĐHCQ khóa 2018, 2019, 2020

Căn cứ Thông báo số 646/TB-HV ngày 24/7/2021 của Học viện V/v thực hiện chỉ thị 17/CT-UBND ngày  23/07/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.  Phòng Giáo vụ thông báo:

  1. Hủy các lịch thi đối với các môn dự kiến thi trực tiếp tại Học viện từ ngày 02-15/08/2021.
  1. Các môn học nêu trên, hiện các Khoa/Bộ môn đang xây dựng phương án tổ chức thi theo hình thức trực tuyến và sẽ được Học viện công bố lịch thi, hình thức thi trong tuần 31 (từ 02 đến 06/8/2021).

Trân trọng!