Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 5/2014

Thông báo V/v: Hủy đăng ký học trong học kỳ phụ năm học 2013-2014
11/06/2014
Thông báo V/v: Lịch học các lớp học phần tín chỉ (khóa 2012, 2013) học kỳ I năm học 2014-2015
12/06/2014
Show all

11/06/2014; Phòng Giáo vụ thông báo:

Căn cứ các Quy định  đào tạo hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo; Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét tốt nghiệp đại học, cao đẳng, liên thông của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; Phòng Giáo vụ thông báo danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng 5/2014 như sau:

11/6/2014