Thông báo V/v: Hủy đăng ký học trong học kỳ phụ năm học 2013-2014

Thông báo về Kế hoạch thu học phí kỳ I năm học 2014-2015
11/06/2014
Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 5/2014
11/06/2014
Ngày 16/06/2014:

Phòng Giáo vụ thông báo:

Sau khi rà soát đơn đăng ký học kỳ phụ của sinh viên phòng Giáo vụ phát hiện ra trường hợp sinh viên Nguyễn Văn Tú – D11CN3 nộp 2 đơn đăng ký học hè tổng cộng 6 môn học vi phạm quy định của Học viện. Học Viện sẽ hủy đăng ký môn học kỳ phụ năm học 2013-2014 của sinh viên này.

Trân trọng ./.

————————————————————————————————————————————–

THÔNG BÁO

V/v: Hủy đăng ký học trong học kỳ phụ  năm học 2013-2014

(Kỳ hè năm 2014)

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy cơ sở đào tạo Hà Đông

 

Căn cứ Quy chế, Quy định đào tạo hiện hành; Căn cứ thông báo số 61/TB-GV ngày 7/5/2014 của phòng Giáo vụ về việc tổ chức đăng ký học kỳ phụ cho sinh viên ĐH, CĐ, LT chính quy năm học 2013-2014; Sau khi xem xét và rà soát danh sách đăng ký, phòng Giáo vụ thông báo danh sách những sinh viên bị hủy đăng ký do vi phạm các Quy định đăng ký học trong kỳ phụ, đồng thời thông báo danh sách sinh viên được chấp nhận, cụ thể:

1. Những sinh viên đăng ký vượt quá số môn học hoặc số tín chỉ theo Quy định đều bị loại khỏi danh sách đăng ký.

2. Những sinh viên không ghi mã sinh viên hoặc không ghi chính xác tên môn học đăng ký (không nhất thiết có mã môn học) cũng  bị loại khỏi danh sách đăng ký.

3. Những sinh viên đã được Học viện bố trí học lớp riêng trong học kỳ 2 năm học 2013-2014 (từ 25/3 – 28/4/2014), nhưng không nộp lệ phí hoặc tự ý nghỉ học cũng không được phép đăng ký học trong kỳ phụ này(theo thông báo số 36/TB-GV ngày 20/3/2014 của phòng Giáo vụ).

4. Những môn học có dưới 10 sinh viên đăng ký, trong đó không có những sinh viên năm cuối (D10, C11, L12 hoặc các năm trước) sẽ không được tổ chức trong kỳ phụ (số ít sinh viên đó sẽ được tổ chức học ghép trong các kỳ học chính).

5. Căn cứ Danh sách sinh viên được chấp nhận, tương ứng với những môn học đã đăng ký, phòng Giáo vụ sẽ phối hợp với các khoa và bộ môn tổ chức các lớp môn học trong kỳ hè. Sau khi có bản đăng ký giảng dạy của khoa, bộ môn, phòng Giáo vụ sẽ thông báo chính thức những lớp môn học được tổ chức và thời khóa biểu kèm theo.

6. Những sinh viên có tên trong danh sách được chấp nhận, kiểm tra lại thông tin (mã sinh viên, họ tên, môn học…) nếu có sai sót phải báo lại ngay cho phòng Giáo vụ hoặc email: qldt@ptit.edu.vn để đính chính.

Phòng Giáo vụ yêu cầu Ban cán sự của các lớp sinh viên phổ biến đến tất cả sinh viên của lớp và yêu cầu tất cả sinh viên thuộc các đối tượng trên phải nghiêm túc thực hiện các nội dung của thông báo này.

Các trường hợp sinh viên thuộc các mục 1,2,3,4 nếu có thắc mắc, kiến nghị đề nghị làm đơn và nộp lại Bộ phận một cửa trước ngày 17/06/2014..

Trân trọng thông báo!

Toàn văn thông báo
Tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký học kỳ phụ năm học 2013-2014