Thông báo V/v: Lịch học các lớp học phần tín chỉ (khóa 2012, 2013) học kỳ I năm học 2014-2015

Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 5/2014
11/06/2014
Thông báo: v/v Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2013-2014 (Cập nhật Lịch thi lần 2 các lớp Liên thông khóa 2013)
16/06/2014
Show all

THÔNG BÁO

V/v: Triển khai đăng ký lớp học phần học kỳ I năm học 2014-2015 trên hệ thống

 

Kính gửi:    Các lớp sinh viên ĐH, CĐ chính quy khóa 2012, 2013.

Triển khai kế hoạch cho sinh viên  các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy dài hạn khóa 2012, 2013 đăng ký lớp học phần trên hệ thống (đăng ký Online),  theo kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2014-2015, phòng Giáo vụ  yêu cầu các lớp sinh viên nêu trên thực hiện các công việc cụ thể sau:

1. Để nhận được lịch học và có tên trong danh sách lớp học phần, sinh viên phải đăng ký trên hệ thống (đăng ký Online). Thời gian đăng ký đã được Học viện thông báo, sinh viên phải đăng ký theo đúng thời gian quy định, ngoài thời gian đó hệ thống tự động đóng, sinh viên sẽ không được quyền đăng ký.

2. Lịch giảng dạy (dự kiến), Học viện gửi kèm theo thông báo này (hoặc xem trên Hệ thống đăng ký môn học), sinh viên phải nghiên cứu trước và có chọn lựa phù hợp tạo điều kiện để đăng ký trên hệ thống nhanh chóng và chính xác.

3. Chỉ những sinh viên có phiếu đăng ký môn học (phiếu có xác nhận của CVHT) mới đủ điều kiện được đăng ký trên hệ thống. Sinh viên phải đăng ký trên hệ thống đúng, đủ những môn học đã được CVHT phê duyệt trong phiếu đăng ký.

4. Sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh môn học, phải  nộp phiếu điều chỉnh về phòng Giáo vụ (bộ phận một cửa) từ ngày 11/8/2014 đến 22/8/2014 (ngoài thời gian trên phòng Giáo vụ sẽ không xem xét).

5. Trong quá trình đăng ký trên hệ thống, nếu có vướng mắc sinh viên chủ đông liên hệ với thầy Nguyễn Ngọc Quang (sđt: 0914027326), thầy Ngô Xuân Thành (sđt: 0913053636)

     Kính đề nghị giáo viên làm nhiệm vụ CVHT triển khai, đôn đốc các lớp sinh viên và yêu cầu các sinh viên thực hiện đúng nội dung của thông báo này

Trân trọng!

Tải về:

Toàn văn thông báo
Thời khóa biểu các lớp môn học học kỳ 1 năm học 2014-2015 (Khóa 2013)
Thời khóa biểu các lớp môn học học kỳ 1 năm học 2014-2015 (Khóa 2012)