Kế hoạch thi phụ học kỳ 2; học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016

Thông báo: Về việc Cấp lại, đổi thẻ sinh viên năm học 2016-2017
07/09/2016
Thông báo kết luận xét ĐKDT, làm ĐATN các lớp D11VT, CN, ĐT, ĐPT
10/09/2016
Show all
Kế hoạch thi phụ học kỳ 2; học kỳ phụ (hè) năm học 2015-2016
Phòng Giáo vụ thông báo:

Kế hoạch thi phụ học kỳ 2, học kỳ hè năm học 2015-2016 cho các đối tượng:

– Sinh viên các lớp hệ niên chế (khóa 2011 trở về trước)

– Sinh viên các lớp hệ tín chỉ (khóa 2012 đến 2015) vắng thi lần 1 có phép

Cụ thể sinh viên download file kèm

Trân trọng ./.

Tải về: