Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo: Điều chỉnh phòng học
14/03/2016
Thông báo: Danh sách sinh viên chưa được công nhật tốt nghiệp đợt tháng 03/2016
16/03/2016
Show all
Kế hoạch thi lần 2 học kỳ 1 năm học 2015-2016
Học viện thông báo:

Ngày 06/04/2016

– Bổ sung môn Tin học quản lý khóa 2013

– Bổ sung môn Ngôn ngữ lập trình C++ khóa 2014

– Tin học cơ sở 1 khóa 2015

– Hệ quản trị CSDL SQL Server khóa 2013

Cụ thể sinh viên download file kèm.

———————————————————————————————————————————————————Ngày 28/03/2016

– Bổ sung môn Kiểm toán căn bản lớp C13KT
– Bổ sung môn Giáo dục thể chất 1 các lớp khóa 2015
Cụ thể sinh viên download file kèm.

———————————————————————————————————————————————————

Ngày 16/03/2016

– Kế hoạch thi kỳ thi phụ khóa 12,13,14 (Cho các đối tượng sinh viên hệ niên chế học ghép, sinh viên hoãn  thi lần 1 có phép)
– Kế hoạch thi lần 2 kỳ 1 khóa 2015
Cụ thể đề nghị các sinh viên download file kèmTrân trọng ./.

Tải về: