Kế hoạch thi các lớp học phần Tiếng anh (Course 1) bổ sung học kỳ 2 năm học 2021-2022

Thông báo: V/v Ban hành Kế hoạch thi cho các lớp môn học tổ chức trong học kỳ phụ (hè) năm học 2021-2022
21/07/2022
Kế hoạch: Tổ chức kỳ thi Chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2.2022 đối với sinh viên đại học hệ chính quy (cập nhật danh sách thi – lịch thi)
26/07/2022
Căn cứ Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2021-2022;
Phòng Giáo vụ thông báo ban hành Kế hoạch thi các lớp học phần Tiếng anh (Course 1) bổ sung, cụ thể:
  • Đối tượng dự thi: sinh viên các lớp khóa 2021 phải học Học phần tiếng anh bổ trợ (Course 0) và đã đăng kí học tiếp Tiếng anh Course 1 trong học kỳ 2 năm học 2021-2022;
  • Thời gian thi: ngày 20/08/2022;
Đề nghị các sinh viên truy cập vào http://qldt.ptit.edu.vn để cập nhật lịch thi cá nhân của mình.
Trân trọng ./.