Kế hoạch kỳ 2 (2009-2010) và thời khóa biểu các lớp CĐ và ĐH chính quy (update: 15/01/2010)

Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài năm 2010
04/01/2010
Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp D09DT1 và D09VT5 ngày 30/01/2010
17/01/2010
Show all

Thông báo số 07/GV-CTSV ngày 11/01/2010 của Phòng GV&CTSV

Kính gửi:

– Các Khoa Đào tạo 1; các Trung tâm: ĐTTC, ĐHTX

– Các lớp sinh viên hệ đại học và cao đẳng chính quy
– Sinh viên các khóa, các hệ thuộc diện nợ môn, học lại

Thực hiện kế hoạch năm học 2009-2010, phòng GV&CTSV thông báo tới các lớp sinh viên Kế hoạch học tập kỳ 2 năm học 2009-2010 (có chi tiết kèm theo) để sinh viên các lớp chủ động nắm trước lịch học. Trên cơ sở bản Kế hoạch học tập kỳ 2 này, Phòng GV&CTSV đề nghị Ban cán sự, sinh viên các lớp có liên quan lưu ý một số việc sau:

1. Lịch học và phòng học có sự thay đổi so với học kỳ 1 năm học 2009-2010. Do vậy sinh viên chú ý điều chỉnh các hoạt động cá nhân khác (như học thêm, làm thêm,..) cho phù hợp với lịch học để có điều kiện đạt kết quả học tập tốt nhất.

2. Những sinh viên thuộc diện phải học lại, nợ môn (kể cả những sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp của các khóa đã thi tốt nghiệp, đã ra trường) chủ động tham khảo thời khóa biểu (dự kiến) của các lớp để đăng ký học lại dưới hình thức học ghép lớp.
– Thủ tục đăng ký: nộp đơn (điền theo mẫu); nộp lệ phí học lại (70.000 đ/đvht) tại phòng GV&CTSV (Cô Đỗ Thúy Hằng).
– Thời gian: các buổi sáng: thứ 3, 5, 6 và chiều: thứ 2, 3, 4 hàng tuần.
– Thời hạn cuối cùng đăng ký học lại: 15/01/2010.
* Các trường hợp đã đăng ký học lại đợt tháng 11/2009 nhưng chưa bố trí được lớp, Phòng GV&CTSV sẽ sắp xếp lớp và có thông báo riêng.

3. Thời khóa biểu chi tiết sẽ được gửi tới từng lớp và công bố trên trang web của Phòng GV&CTSV trong tháng 01/2010.

Phòng GV&CTSV gửi kèm (cập nhật ngày 15/01/2009):

1- Thông báo và danh sách các môn học, bố trí hội trường tháng 1/2010 (File 1)

2- Khung Kế hoạch và TKB (File 2), (update ngày 15/01/2010)

3- Thời khóa biểu (chính thức) các lớp khóa 2006 (File 3)

4- Thời khóa biểu (chính thức) các lớp khóa 2007 (File 4)

5- Thời khóa biểu (chính thức) các lớp khóa 2008 (File 5)

6- Thời khóa biểu (chính thức) các lớp khóa 2009 (File 6)

7- Danh sách phân nhóm học tiếng Anh (File 7)

8- Thời khóa biểu các lớp/nhóm tiếng Anh (File 8)

Trân trọng thông báo.