Các quyết định tiếp nhận sinh viên năm học 2009-2010 (19/10/2009 )

Các quyết định cho sinh viên thôi học năm học 2009-2010 (19/10/2009 )
19/10/2009
Mẫu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (19/10/2009 )
19/10/2009
Show all

Phòng GV&CTSV Thông báo: các quyết định tiếp nhận sinh viên năm học 2009-2010

Các quyết định tiếp nhận sinh viên năm học 2009-2010
 

TT Số hiệu văn bản và ngày tháng ban hành Thông tin về sinh viên Nội dung tiếp nhận Ghi chú
1 QĐ số 820/QĐ-GV&CTSV ngày 15/10/2009 Trần Thị Phương Nguyên, ngày sinh: 01/08/1989, mã SV: 0924010173. Bổ sung sinh viên vào danh sách lớp D09-QT2 SV tuyển  mới 2009
 2 QĐ số 853/QĐ-GV&CTSV ngày 20/10/2009  Lộc Hồng Công,lớp C08CN1  Tiếp nhận sinh viên vào lớp C08CN1  SV (D06CN) bị buộc thôi học xin chuyển sang cao đẳng
 3 QĐ số 790/QĐ-GV&CTSV, ngày 06/10/2009  Thái Văn Đức, lớp C09CN Tiếp nhận vào lớp C09CN (từ lớp C08CN1, hết hạn ngừng học vì lý do sức khỏe)
 4  QĐ số 791/QĐ-GV&CTSV, ngày 06/10/2009 Trương Thị Thảo, lớp D09QT1  Tiếp nhận vào lớp D09-QT1 (từ lớp D08-QT1, hết hạn ngừng học vì lý do sức khỏe)
5 QĐ 912/QĐ-GV&CTSV, ngày 02/11/2009 Nguyễn Đình Khởi, ngày sinh 04/06/1990, MSV: 0921010391. Bổ sung sinh viên vào danh sách lớp D09-VT2 SV tuyển mới 2009
6 QĐ 913/QĐ-GV&CTSV, ngày 02/11/2009 Đinh Phương Thảo, ngày sinh 22/10/1989, MSV: 0924010174. Bổ sung sinh viên vào danh sách lớp D09-QT3 SV tuyển mới 2009
7 QĐ 908/QĐ-GV&CTSV, ngày 02/11/2009 Vũ Văn Dụng, lớp D09-DT2 Học tiếp theo lớp D08-DT2  Được điều chỉnh từ ngừng học thành lên lớp vì có điều chỉnh điểm TBC năm học 2008-2009 (do kết quả chấm phúc khảo, được điều chỉnh điểm thi học phần)
8 QĐ 909/QĐ-GV&CTSV, ngày 02/11/2009 Đỗ Minh Tùng, lớp D09-DT2 Học tiếp theo lớp D08-DT3  Được điều chỉnh từ ngừng học thành lên lớp vì có điều chỉnh điểm TBC năm học 2008-2009 (do kết quả chấm phúc khảo, được điều chỉnh điểm thi học phần)
9 QĐ 909/QĐ-GV&CTSV, ngày 02/11/2009 Nguyễn Tuấn Anh, ngày sinh 09/08/1988, MSV: 091C660127.  Bổ sung sinh viên vào danh sách lớp C09-CN