Các quyết định cho sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010 (24/10/2009 )

Quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với sinh viên (22/10/2009 )
22/10/2009
Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ và THCN hệ chính quy (24/10/2009 )
24/10/2009
Show all

Các quyết định cho sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010

Danh sách các sinh viên ngừng học tạm thời năm học 2009-2010

TT Số hiệu văn bản và ngày tháng ban hành Thông tin về sinh viên Nội dung, lý do ngừng học Ghi chú
 1 869/QĐ-GV&CTSV, ngày 26/10/2009 Phạm Thị Thu Thủy, D08-CN5 Ngừng học vì lý do cá nhân
 2 806/QĐ-GV&CTSV, ngày 12/10/2009 Hoàng Thị Bích Diệp, lớp D05-HTTT, nghỉ học có thời hạn (1 năm) từ 10/10/2009. Ngừng học vì lý do cá nhân (chưa đủ đk dự thi tốt nghiệp (nợ 4 môn))
 3 724/QĐ-GV&CTSV, ngày 24/9/2009 Vũ Thị Trang, C08-VT2, nghỉ học 1 năm. Ngừng học vì lý do cá nhân
 4 725/QĐ-GV&CTSV, ngày 24/9/2009 Trần Doãn Dũng, D08-DT2, nghỉ học 1 năm Ngừng học vì lý do cá nhân  
5 723/QĐ-GV&CTSV, ngày 24/9/2009 Vũ Duy Khánh, D08-CN1, nghỉ học 1 học kỳ từ ngày 20/9/2009 Ngừng học vì lý do cá nhân