Giáo dục và đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 

STT TIÊU ĐỀ TÓM TẮT TẢI VỀ MÁY
1 Ngành Truyền thông Đa phương tiện Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Truyền thông Đa phương tiện – trình độ đại học (tạm thời) download3
2 Ngành Công nghệ Đa phương tiện Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Công nghệ Đa phương tiện – trình độ đại học download3
3 Ngành Kế toán Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Kế toán – trình độ đại học
4 Ngành Quản trị kinh doanh Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Marketing – trình độ đại học download3
5 Ngành Marketing Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Marketing – trình độ đại học download3
6 Ngành An toàn thông tin Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành An toàn thông tin – Hệ chính quy download3
7 Ngành Công nghệ thông tin Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Công nghệ thông tin – trình độ đại học download3
8 Ngành Điện tử – Truyền thông Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Kỹ thuật Điện tử, truyền thông – trình độ đại học download3
9 Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử Chương trình giáo dục đại học theo tín chỉ ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử – trình độ đại học download3