Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

3d illustration of three colorful folders over white background
Quyết định ban hành Quy định tạm thời công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background
Công văn về việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2021
03/09/2021
Show all
ke hoach

Ngày 24/6/2021, Học viện ban hành Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030. Chi tiết xem Kế hoạch số 515/KH-HV.