Công văn về việc xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng năm 2021

ke hoach
Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Học viện giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030
03/09/2021
3d illustration of three colorful folders over white background
Trung tâm KT & ĐBCLGD thông báo danh sách sinh viên dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 1 năm 2021
09/11/2021
Show all
3d illustration of three colorful folders over white background

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, Lãnh đạo Học viện yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cải tiến chất lượng của đơn vị mình trong năm 2021. Chi tiết xem Công văn số 700/HV-KT&ĐBCLGD.