Kế hoạch cải tiến chất lượng nửa cuối chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 6/2020 đến 12/2022

3d illustration of three colorful folders over white background
Quyết định thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
03/09/2021
ke hoach
Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Học viện giai đoạn 2021-2025
03/09/2021
Show all
ke hoach

Trung tâm Khảo thí Chủ trì lập kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục nửa cuối chu kỳ kiểm định theo các tiêu chí của Bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục. Chi tiết kế hoạch xem Kế hoạch số 596/KH-HV