Thông tin về luận án tiến sỹ trước bảo vệ cấp Học viện của NCS Dương Thị Tân

thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông báo thời gian, địa điểm bảo vệ cấp Học viện của NCS Phạm Vũ Minh Tú
03/11/2023
thông báo tuyển sinh thạc sĩ đợt 2.2022
Thông tin về thời gian, địa điểm bảo vệ cấp học viện của NCS Đỗ Thị Lan Anh
10/11/2023

– Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp may ở Việt Nam

– Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

– Mã số: 9.34.01.01

– Họ và tên NCS: Dương Thị Tân

– Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh An

– Đơn vị đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

– Cơ sở đào tạo: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN:

– Đóng góp về lý luận:

Thứ nhất, phát triển mô hình nghiên cứu: Trên cơ sở các nghiên cứu của Triguero và Córcoles (2013), Avlonitis et al (1994), Maital và Seshadri (2007), Cristiano Antonelli và cộng sự (2011), Alvaro Gómez Vieites, José Luis Calvo (2011), Zennouche, M., Zhang, J., & Wang, B. W. (2014), Nguyễn Ngọc Thắng (2013), Phan Thị Thục Anh (2016), Trần Thị Hồng Việt (2016), Vương Đức Hoàng Quân (2018), Đặng Thu Hương (2020), … NCS đã đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp may Việt Nam. Mô hình nghiên cứu bao gồm 4 nhóm nhân tố: Nhân tố thể chế, nhân tố chính sách, nhân tố quản lý và nhân tố marketing.

Thứ hai, phát triển hệ thống thang đo để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp may. Các biến số mô tả nhân tố ảnh hưởng tới đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, được xây dựng dựa trên các thang đo kế thừa các nghiên cứu trước và bổ sung: quyết tâm của lãnh đạo DN; khích lệ động viên của lãnh đạo DN; năng lực sáng kiến, cải tiến của người lao động; văn hóa đổi mới sáng tạo của DN.

– Đóng góp về thực tiễn:

Một là, kết quả nghiên cứu định lượng đã xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp may Việt Nam, từ đó có một số khuyến nghị đối với các doanh nghiệp may Việt Nam. Hai là, hoạt động quản lý của doanh nghiệp may có tương quan chặt chẽ và thuận chiều đối với đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp may có thể tác động vào các hoạt động quản lý trong doanh nghiệp để giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp may. Ba là, với hệ thống thể chế hiện hành, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp may có qui mô lớn chưa thể phát huy được các tiềm năng, thế mạnh của mình. Điều đó thể hiện ở mối quan hệ nghịch chiều giữa biến số thể chế và biến đại diện cho đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải có những đổi mới trong hệ thống thể chế thì các doanh nghiệp lớn trong ngành may mới có thể theo kịp các doanh nghiệp may trong khu vực và trên thế giới.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU:

Trong tương lai các hướng nghiên cứu tiếp theo để phát triển tiếp có thể: (i) mở rộng độ lớn của mẫu nghiên cứu; (ii) bổ sung thêm thang đo cho các biến số thuộc nhóm nhân tố chính sách; (iii) có thể thực hiện thu thập dữ liệu bảng để có thể không chỉ phân tích được tác động của không gian tới đổi mới sáng tạo mà còn phân tích được sự thay đổi theo thời gian các tác động của nhân tố ảnh hưởng tới đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp may Việt Nam

 

Trang quyết định
Tóm tắt luận án tiến sĩ
Trang thông tin luận án tiến sĩ Tiếng Việt
Trang thông tin luận án tiến sĩ Tiếng Anh
Luận án tiến sĩ